Prova formularis

  Dades personals

  Noms i cognoms *

  Adreça correu electrònic *

  Tipus de document

  Número de document

  Dades bancaries

  Banc o Caixa *
  IBAN *

  Selecciona la teva quota

  Tipus de quota

  10€25€50€75€Una altra
  Altra quantitat:

  75€100€150€200€Una altra
  Altra quantitat:

  Afegir quantitat:

  En el cas que sigui procedent, i si el pagament de la quota es realitza a través de domiciliació bancària, autoritzo que aquelles dades imprescindibles siguin comunicades a l'entitat assenyalada per a la corresponent ordre de domiciliació.