Propostes sobre Territori, polítiques públiques i habitatge

Mobilitat
– Garantir un servei proper de lloguer de bicicletes, ja sigui a través de la creació o instal·lació d’un servei municipal propi, o amb la col·laboració de municipis propers.
Garantir la seguretat del ciclista en les principals avingudes amb la construcció de carrils bici, camins ciclables o semblants.
– Impulsar des dels municipis la integració de tot el territori català a una única Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
– Millorar la seguretat del ciclista: augmentar l’amplada dels carrils bici a mínim un metre d’amplada i millorar l’enllumenat en carrils bici, camins ciclables o semblants.
– Garantir un servei efectiu de bus a tots els municipis, ja sigui a través de la instauració d’un servei propi en municipis grans amb recursos suficients, o amb la col·laboració i interconnexió entre municipis colindants quan això sigui més eficient.
– Reforçar el servei de bus nocturn en els municipis que ja el disposen, aplicant el servei la totalitat dels dies de la setmana, creant més línies i/o reforçant les freqüències i el servei.
– Donar suport a iniciatives que fomentin la mobilitat sostenible en infants i joves com els bicibus o la revolta escolar. 
– Crear zones lliures de cotxes a les proximitats dels centres educatius, biblioteques, poliesportius i semblants, amb la participació de la gent involucrada en els equipaments -nens, esportistes, estudiants…-
– Instalar pàrquings de bicicletes a les proximitats dels equipaments públics i municipals de cada municipi: centres educatius, biblioteques, CAP’s, poliesportius i semblants. 
– Fomentar la mobilitat amb transport públic d’estudiants fora de del municipi mitjançant subvencions o bonificacions en el preu del bitllet, a través de incidir efectivament en les entitats supramunicipals responsables.
Habitatge
– Ampliar el parc de lloguer públic a través de la creació i adquisició de nou d’habitatge. Garantir en tot cas l’efectiva aplicació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, pel que fa el dret de tanteig i retracte.
– Impulsar les promocions de lloguer al màxim tot prioritzant col·lectius amb dificultats a l’accés del mateix.
– Difondre, a través de l’Oficina d’Habitatge o els propis serveis municipals, informació i recursos entre les joves sobre l’evolució i situació actual de les llogateres joves per tal de visibilitzar les problemàtiques que pateixen les joves en matèria d’habitatge. 
– Activar mecanismes per recollir abusos i males praxis que pateixen les joves llogateres, com la implementació d’una bústia de denúncia i en col·laboració amb l’Oficina d’Habitatge, per tenir una panoràmica de la situació, per tal de poder erradicar les diferents problemàtiques que pateixen les joves de forma quirúrgica.
– Fomentar els Models Alternatius d’accés i tinença a l’habitatge – masoveria urbana, cooperatives en cessió d’ús, dret de superfície i copropietat – per proposar alternatives d’emancipació.
Participació i associacionisme
– Impulsar eines i espais de participació per al jovent del municipi. Aquestes espais han de ser útils i incidir efectivament en els Plans locals com també en la gestió diària.
– Impulsar centres de referència per a persones joves. És necessari estimular la participació de les joves ja que moltes desitgen ser escoltades i participar de forma activa en el seu entorn per tal d’expressar els seus interessos, opinions i preocupacions socials. 
– Crear una Regidoria de Joventut que sigui la principal interlocutora amb el Jovent del municipi, que vetlli per la inclusió transversal de la perspectiva juvenil en totes les polítiques municipals, que asseguri la participació i empoderament del jovent local en l’àmbit públic i combati la criminalització i estigmatització dels jovent
– Establir un horari més ampli en les biblioteques de titularitat municipal i els centres cívics. Altrament, obrir tots els dies de la setmana.
– Adaptar els espais joves existents, o crear-los si fos necessari, per a que el jovent de la ciutat pugui utilitzar-los com espai de coworking.